Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Saneringen av etapp 1B

Vecka 47 startar förarbetet av saneringen på etapp 1B, området söder om Skräbeån. Schaktstarten för själva saneringen drar igång under vecka 49. Provtagningar har redan gjorts på området söder om Skräbeån. Vi kommer att köra bort material som är klassat som förorenat för bostadsmark och därefter körs nytt material in för att fylla upp marken. Det innebär att det kommer köra en hel del transporter in och ut längs främst Pyntvägen och det kan förekomma buller under dagtid. Arbetstider för saneringsarbetet, utfyllnadsarbetet och anläggande av infrastrukturen kommer att vara mellan kl 7-17 på vardagar.

Under vecka 47 kommer en hel del träd att fällas norr om Skräbeån mellan kanalen och det som ska bli Idrottsparken.

Lägesrapport från Svevia

Saneringen av Ivöstrand började i maj, då de första skoptagen togs. Då var två grävmaskiner, två dumprar och två hjullastare på plats. Idag är vi mer än tre gånger så många, då även Svevias anläggningsgrupp lägger ner vatten- och avloppsrör i marken och FASAB som bygger en fotbollsplan.

Saneringen av projektets första del, söder om IFÖ-verken, börjar snart bli klart och har nu pågått i nästan fem månader. Innan Svevias maskiner var på plats hade ett konsultföretag projekterat området. Projekteringen innebär i stort att studier på markens möjliga innehåll utförs, bland annat genom intervjuer med tidigare markanvändare och omfattande provtagningar av området. Trots alla undersökningar är det mycket svårt att förutse vad en jord innehåller och vi på Svevia har därför stött på flertalet överraskningar.

Den värsta överraskningen var den stora mängd med tjära som fanns inom området. Tjäran fanns antingen i klumpar blandat med jord eller som en trögflytande massa och har en mycket distinkt lukt likt olja. Problemet med tjäran, framför allt uppblandat med jord, är svårigheten för avfallsanläggningar/-deponier att ta hand om avfallet. Detta samt platsbrist gjorde att de lokala avfallsanläggningarna inte kunde ta hand om tjäran och den skickades till slut till Vänersborg. Med hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga grunder, ville vi skicka så få transporter som möjligt den långa vägen till Västergötland. Detta gjorde att vi på plats försökte separera tjäran så gott det gick från jorden, vilket därmed påverkade produktionskapaciteten negativt.

På området fanns även mer betong än vad som förutsagts. Denna betong utgjorde en gång grunder för fastigheter som funnits på området. Förutom betong har det även hittats stora mängder tegel samt keramik- och mosaikrester.

På området går en stor fjärrvärmeledning och tre högspänningsledningar, vilka samtliga leder till IFÖ-verken och är nödvändiga för IFÖ:s produktion. Dessa ledningar måste handskas med allra största försiktighet. Att ha sönder en aktiv högspänningsledning med grävskopan kan orsaka att grävmaskinsföraren får allvarliga brännskador och hjärtstopp. Tydlig utmärkning av ledningarna görs därför regelbundet så att man alltid har dem under uppsikt.

Vädret och de naturliga förutsättningarna på plats påverkar arbetet en hel del. På grund av kraftiga regn samt högt grundvatten, har vi mycket vatten där vi gräver. Detta gör att vi måste pumpa stora mängder vatten, för att vi ska kunna arbeta. När det inte regnar, kan det istället vara för torrt. För att vi ska undvika för mycket damm får vi istället vattna och salta marken.

Förberedelser för marksanering

Nu börjar förberedelserna för marksaneringen ta fart. Idag har Svevia satt ut sina arbetsbodar på området. Vill du veta mer om hur en marksanering går till? Läs gärna på Svevias webbplats om marksanering.

Under våren kommer också kommunen sätta ut en projektbod där några av våra medarbetare ska ha sin arbetsplats. Det planeras för en bod för allmänheten med en utställning om projektet. Boden ska ha en utsiktsplats på taket där du kan se vad som händer på området. Vår plan är också att få upp en webbkamera så snart som möjligt så du kan följa arbetet på din dator.

Sanering av etapp 1a

I mitten av februari öppnades anbuden från företag som ville åta sig uppdraget att sanera Ivöstrandsområdet. Beslutet är taget och det blir Svevia AB som har fått uppdraget att sanera. Planeringen är nu i full gång och saneringen av etapp 1a ska påbörjas så snart det är möjligt. Tidsplanen då saneringen av etapp 1a ska vara färdig är satt till september 2013. Etapp 1a är delen av Ivöstrand där arrangemangshallen och konstgräsplanerna ska vara. Den beräknade kostnaden för sanering av etapp 1a är 8,5-9 miljoner kronor.