Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

FAQ om Vita Sand

På informationsmötet om Ivöstrand i december kom många frågor om vilka planer som finns med Vita Sand, förskolan, sanering o.s.v. Vi har satt samman en FAQ med svar på frågorna som dök upp.

 1. Var blir Strandstugans nya placering?
  En upphandling är genomförd. Nu ska utvärdering göras och tilldelningsbeslut utdelas. Det är sekretess under denna period, så vi kan inte ge mer information. Strandstugan ska placeras norr om Skräbeån, ungefär vid gamla järnvägsbron.
 2. Vem äger stränderna invid kanalen?
  Kommunen har köpt marken och det är därför inget hinder för genomförande av åtgärder inom kanalrummet.
 3. Vad kommer det bli av ytan mellan Sissastigen och järnvägsbron?
  Det är ännu inte beslutat exakt vad som ska göras på denna yta. Ytan kommer användas som tillfällig parkering tills vidare. Ytan är planlagd för bostäder, men inga konkreta exploateringsplaner finns i nuläget.
 4. Är det tänkt att motorfordon ska få köra på järnvägsbron?
  Det kommer inte att tillåtas. Järnvägsbron har olämplig anslutningsvinkel mot Pyntvägen ur trafiksynpunkt för motorfordon.
 5. Barn cyklar alltid närmsta vägen. Hur kommer man säkerställa att barn kommer cykla på de platser som är trafiksäkra?
  Kommunen kommer se över hela gång- och cykelvägssituationen inom området samt att kommunen kommer påbörja arbetet att förnya gällande gång- och cykelvägsplan samt säker skolväg där förvaltningen tillsammans med utbildningsverksamheten pekar ut lämpliga vägar och åtgärder som behöver genomföras. Det kan eventuellt vara så att järnvägsbron behöver stängas för att få barn att cykla på de trafiksäkra anslutningarna.
 6. Ska gång- och cykelväg inom området vara separerad?
  Det kommer bli en kombinerad gång- och cykelväg.
 7. Kommer kommunen att hägna in kanalrummet med stängsel?
  Förvaltningen ser över olika lösningar. Vi ser inte att naturliga vattendrag ska stängslas in men om kommunen gör t.ex. nya dagvattendammar bör dessa stängslas in.
 8. Vem äger Strandstugan?
  Det är Lions Club som äger strandstugan.
 9. Kommer det att göras någon form av barriär mellan sanerade och osanerade ytor?
  Det kommer tryckas ner en plastspont i gränsen mellan sanerade och osanerade ytor som hindrar kontakt mellan massorna på sträckor där så behövs.
 10. Kommer det att saneras ända ner till badplatsen?
  Saneringen kommer utföras till strax norr om kanotklubben.
 11. Kommer man att sanera ute i vattnet/Ivösjön? Där finns stora mängder porslin etc.
  Tanken är att rensa i strandlinjen, men än finns inget beslut från länsstyrelsen. Samrådsmöte kommer att ske under början av året.
 12. Varför ligger det en jordvall mot gränsen till fotbollsplanen?
  Det är matjord som man tagit tillvara på från fotbollsplanen som saneras. Denna matjord kommer användas på andra platser inom området.
 13. Vad kommer att hända på C fotbollsplanen när den är sanerad?
  Det är en politisk fråga där man inte har tagit ställning. Frågan om vad som ska göras på ytan kommer att tas upp politiskt, förmodligen under 2016.
 14. Hur ska medlemmarna till kanotklubben ta sig till klubbstugan idag då deras tidigare angörningsväg till området är tillfälligt avstängd pga. Sanering?
  Det finns en överenskommelse mellan kommunen och kanotklubben om att kanotklubben tillfälligt får färdas till och från området via motionsslingan i söder då fordonstransporter krävs till området. Frågande informerar att det idag ligger träd över motionsslingan som omöjliggör framfart till kanotklubben, detta kommer att åtgärdas.
 15. Vad innebär den gråmarkerade linjen som går från Hallonstigen och västerut?
  Det är en gång- och cykelväg till området som även uttryckningsfordon ska kunna använda vid behov. Det kommer inte finnas någon anslutningsväg för fordon till förskolan via Skogsvägen.
 16. Vad innefattar de 700 fordon/dygn som AW nämnder?
  Det är trafik till och från bostäder, trafik till och från förskolan samt trafik för service inom området.
 17. Hur kommer man reglera cyklister inom området?
  Vi kommer titta på detta i arbetet som togs upp under fråga 5.
 18. Varför vänder man inte enkelriktningen inom området? Det blir färre konfliktpunkter i trafiken då.
  Vi tar till oss synpunkterna i det fortsatta arbetet med förslaget.
 19. Är redovisad trafiklösning ett förslag/skiss?
  Det är ett förslag som vi kontinuerligt arbetar med. Så länge som det inte finns en gällande detaljplan som förslaget kan stödja sig på går förslaget inte att genomföra.
 20. Vet kommunen hur många av de 700 fordon/dygn som färdas över järnvägskorsningen?
  Kommunen ser i det fortsatta arbetet helheten inom och utanför området d.v.s. korsningen mellan Storgatan och Pyntvägen där det kan behövas åtgärder, dock inte cirkulationsplats. Vi ser även över situationen i plankorsningen mellan Storgatan och järnvägen, där bommarna är nedfällda under långa perioder, vilket medför köbildning för fordon på Storgatan och hindrar in- och utfart från intilliggande gator. Kommunen har under hösten startat upp en dialog med Trafikverket som äger järnvägen om att tiden då järnvägsbommarna är nedfällda måste minskas.
 21. Har man räknat in fordonen som färdas till och från campingen?
  Vi tittar på det.
 22. Har kommunen tagit höjd för ökat antal fordon förbesökare/åskådare om IFÖ Bromölla avancerar till högre division inom fotbollen?
  Det finns parkeringar utmed Strandängsvägen som kommer ordnas upp. I det nya trafikförslaget för infrastrukturen på Ivöstrand medges 46 nya parkeringsplatser mellan förskolan och Strandängen samt ytterligare 30 parkeringsplatser inne på förskolan. Vi fortsätter med arbetet att försöka hitta fler möjliga parkeringsplatser.
 23. Varför ser grusplanen ut som den gör idag? Där står vatten och ogräs etc.
  Återfyllnadsmaterialet har dålig struktur/geotekniska förhållanden, som har medfört att det ser ut som det gör idag.
 24. Måste man påla hela grusplanen för att det ska vara möjligt med byggnation?
  Vi måste inte påla hela planen. Man kan till största del fylla upp planen med nya massor med bättre geotekniska egenskaper.
 25. Varför väljer kommunen att använda Pyntvägen som primär infartsväg till området och inte det nya förslaget till bro över kanalen?
  Anläggande av en ny bro är mycket kostsamt och kommunen väljer att inte anlägga bro i första hand. Vi vill istället förbättra Pyntvägen.
 26. Hur kommer kommunen hantera trafiksituationen om tågtrafiken skulle utökas?
  Om tågtrafiken utökas kommer problematiken kring bommarna vara åtgärdad. Det finns möjligheter att hänvisa trafikanter att välja andra vägar vid in- och utfart från Bromölla.
 27. Kan kommunen inte köpa mark från de privata tomterna utmed Pyntvägen för att utöka körbanan?
  Vi tar emot synpunkten.
 28. Hur många lägenheter kommer det anläggas inom området?
  Det värmländska bolaget kommer anlägga två huskroppar med 40-50 lägenheter per hus. På BromöllaHems tilltänkta tomt, som är ungefär lika stor, kan man uppskatta att det kommer anläggas lika många. Den sista tomten kan vi inte svara för, men idag är den tänkt för radhus utmed Pyntvägen som inte har in- och utfart mot Pyntvägen.
 29. Varför väljer man att inte placera de höga husen (6 våningar) på den västra delen av området närmst befintlig bostadsbebyggelse?
  Den befintliga höjden på bebyggelse styr och att höjden ökar ut mot sjön.
 30. Vad händer med direktörsvillan och Skansen? Det har lämnats motion om flytt av fritidsgården och frågande vill bevaka denna.
  Förvaltningen utreder motionen. Gällande detaljplan medger idag bostad, men det finns i dagsläget ingen konkret handlingsplan för Skansen /direktörsvillan.
 31. Är det bestämt att storförskolan ska ligga på Vita Sand och är det rimligt/vettigt?
  Förvaltningen har fått ett beslut från kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan som medger förskola på området samt projektering.
 32. Hur många barn finns där i området?
  Vi återkommer med siffror hur många barn som bor i området idag. Vi hoppas så klart också på att barnfamiljer flyttar till de nya bostäderna inom området.
 33. Varför kan inte järnvägsbron användas för motorfordon? Det kör transportfordon med massor där idag.
  Det är fel anslutningsvinkel mot Pyntvägen.
 34. Någon anser att det är förkastligt förslag med förskolan tillsammans med Alviken ur samarbetssynpunkt.
  Vi hoppas att barnfamiljer flyttar in i området.
 35. Det går rykte om att nya förskolan ska innehålla ett storkök, stämmer detta?
  Det kommer bli ett tillagningskök där mat kommer hämtas och lämnas med lastbil.
 36. Kan överklagningar av detaljplanen leda till förseningar upp till 8-10 år?
  Nej, överklagningar kan leda till förseningar upp till 4-5 år.
 37. Ska kommunen göra omklädningsrum inom området?
  Detta ska vara anpassat. Det finns offentliga omklädningsrum vid boulebanorna och där kommer fler i arrangemangshallen (14 st) samt omklädningsrum på Strandängen.
 38. Det finns ju ingen gällande detaljplan för föreslagen förskola. Finns det antagna detaljplaner för förskolor på andra platser?
  Förvaltningen har i uppdrag att se över fler platser, 4-5 stycken till för fortsatt nybyggnation av förskolor. Den förskola som planeras på Vita Sand kommer inte att räcka till, därför tar förvaltningen fram ytterligare platser för placering av framtida förskolor.
 39. Vad är prisökning för byggnation?
  Vi återkommer med svar på frågan.

 

Välkommen på de öppna informationsmöten om arrangemangshallen dit du kan gå för att få information eller ställa frågor. Dessa möten hålls på fredagar kl 11 med samling vid arrangemangshallen (MultiCopy Arena).